Obnovení provozu MŠ od pondělí 12.4.2021

Obnovení provozu MŠ od pondělí 12.4.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 bude obnoven provoz naší mateřské školy pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15ti dětí.

 

Děti tedy budou rozděleny do 4 tříd – Zajíčků, Včelek, Koťátek a Berušek podle seznamů, které budou připraveny při zahájení provozu a rodiče budou o zařazení informováni po vyhodnocení testu.

Pokud jste si nevyzvedli v šatnách věci dětí, budou již přeneseny do příslušné šatny, kde bude dítěti přidělena jiná značka.

Všechny tyto třídy budou do odvolání v provozu od 6.15 hod. do 16.45 hod.

I nadále platí zákaz přinášení hraček do z domu.

 

V MŠ mohou být také mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
 

Testování se neprovádí u dětí, které

prodělaly COVID a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
“byly na testech” ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Prosíme zákonné zástupce či jiný doprovod dětí do MŠ o asistenci při testování.

 

Děti předškolního věku respirátor v MŠ nenosí, třetí osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

 
FREKVENCE TESTOVÁNÍ: 2X TÝDNĚ
První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu tzn. většinou v pondělí a druhý test ve čtvrtek.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pro testování jsme vyhradili prostory šatny u třídy Žabek, kde asistující osoba obdrží sadu k testování, provede test a odejde s dítětem před budovu MŠ, kde 15 minut vyčká na vyhodnocení testu. Na testování a vyhodnocení budou dohlížet pracovnice mateřské školy.

 

Abychom mohli zvládnout testování před začátkem vzdělávání, které probíhá od 8:30 hod., prosíme o přivádění dětí s dostatečným časovým předstihem.

 

Do odvolání nebude v provozu vchod u třídy Zajíčků, ale jen vzdálenější vchod do budovy u třídy Žabek.

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 

Provedení testu si můžete prohlédnout na videu zde: www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

 

Pokud bude mít dítě pozitivní test, kontaktujte svého pediatra, který dítěti vystaví žádanku k ověřovacímu testu PCR. Ihned poté, co Vám bude doručen výsledek PCR testu, prosím informujte učitelku Vašeho dítěte. V případě pondělního pozitivního testu spolužáci pokračují v prezenční výuce, v případě čtvrtečního pozitivního testu jde celá třída do karantény.

Děkujeme Vám všem za shovívavý přístup k výše zmíněným opatřením, budeme se je snažit zorganizovat tak, aby byla pro Vaše děti co nejméně nepříjemná.

Těšíme se na Vás.

kolektiv pracovnic MŠ

Sdílet