Starší zápisy z jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady 2.10.2013

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve středu 2.10.2013 v 16:00 v budově školy.

Přítomni:
MUDr. Jaroslav Malášek
Mgr. Martina Bočková
Dobromila Holemá
Ludmila Jakešová
Ninel Litomiská
Ivana Kolářová
PhDr. Bohumila Fillová
Ing. Jana Homolková

Hosté:
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Omluvena:
Dagmar Doležalová

Jednání Školské rady zahájil a řídil MUDr. Jaroslav Malášek, přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání:

 1. Představení nové členky Školské rady
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Prodloužení mandátu zástupcům pedagogických pracovníků
 5. Školní vzdělávací program MŠ
 6. Školní řád MŠ
 7. Školní vzdělávací program MŠ
 8. Připravované akce
 9. Výroční zpráva
 10. Různé- petice @drasov
 11. Diskuse, závěr

Ad 1) Byla představena nová členka Školské rady – p. Ninel Litomiská – zástupce rodičů.
Ad 2) Program jednání byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.
Ad 3) Následně byl předložen návrh na zapisovatele jednání PhDr. Bohumilu Fillovou a ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Bočkovou. Další návrhy nebyly předloženy, jmenovaní byli zvoleni.
Ad 4) Členové Školské rady seznámeni s prodloužením mandátu zástupcům pedagogických pracovníků p. Ivaně Kolářové, PhDr. Bohumile Fillové a ing. Janě Homolké o další tři roky.
Ad 5) Paní ředitelka Mgr. Dana Veselá, Ph.D. přeložila přítomným přepracovaný Školní vzdělávací program MŠ, ke kterému podala bližší informace i p. Ivana Kolářová.
Ad 6) Dalším bodem programu byl nově vypracovaný Školní řád MŠ.
Ad 7) Paní ředitelka Mgr. Dana Veselá, Ph.D. seznámila přítomné s přepracovaným Školním vzdělávacím programem ZŠ.
Ad 8) Dalším bodem byly připravované akce pro děti a veřejnost – Uspávání krtečků a Bramboriáda.
Ad 9) Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 byla jednohlasně schválena.
Ad 10) V bodě různé se diskutovalo o petici@drasov, o nabídce školního bufetu, o školní jídelně a o Zdravých svačinkách.

Termín příštího jednání Rady školy nebyl dohodnut, bude svolána dle potřeby.

Pan MUDr. Jaroslav Malášek poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 17:30 hod.

Zapsala: PhDr. Bohumila Fillová      Ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Bočková

Zápis z jednání Školské rady 10.10.2012

Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, okres Brno - venkov, konané ve středu 10. 10. 2012 v budově základní školy.

Přítomni:
MUDr. Jaroslav Malášek
Mgr. Martina Bočková
Dobromila Holemá
Ludmila Jakešová
Dagmar Doležalová
Jitka Škvařilová
Ivana Kolářová
PhDr. Bohumila Fillová
Ing. Jana Homolková


Hosté:
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.


Jednání Školské rady zahájila a řídila PhDr. Bohumila Fillová, přivítala přítomné a předložila návrh programu jednání:

1. Představení nových členů
2. Představení paní ředitelky ZŠ a MŠ TGM Drásov
3. Schválení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Volba předsedy Školské rady
6. Schválení výroční zprávy školy
7. Schválení dokumentů školy
8. Schválení změn v ŠVP
9. Různé, diskuse, závěr


Ad 1) Byli představeni noví členové Školské rady – MUDr. Jaroslav Malášek – jmenován zřizovatelem a Ing. Jana Homolková – zástupce pedagogů.

Ad 2) Dále byla představena ředitelka školy Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Ad 3) Program jednání byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.
Ad 4) Předsedající následně předložil návrh na zapisovatele jednání Ing. Janu Homolkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Bočkovou. Další návrhy nebyly předloženy, jmenovaní byli zvoleni.
Ad 5) Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy Školské rady. Zřizovatelem byl navrhnut MUDr. Jaroslav Malášek, který byl následně jednohlasně zvolen.
Ad 6) Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 byla jednohlasně schválena.
Ad 7) Dalším bodem bylo schválení ostatních dokumentů školy. Jednalo se o školní řád a klasifikační řád. Přítomná paní ředitelka seznámila členy rady se změnami v těchto dokumentech. Dokumenty byly následně schváleny.
Ad 8) Školní vzdělávací plán byl rozšířen o nové volitelné předměty – (Ruský jazyk, Domácnost) a předmět Cvičení z českého jazyka. Školní vzdělávací plán byl jednohlasně schválen.
Ad 9) V bodě různém se diskutovalo o akcích školy a spolupráci s městysem Drásov na těchto akcích. (rozsvícení vánočního stromu, Den dětí, školní ples)
Termín příštího jednání Školské rady nebyl dohodnut, bude svolána dle potřeby. PhDr. Bohumila Fillová poděkovala všem za účast a ukončila jednání v 17:00 hod.

Zapsala: Ing. Jana Homolková               Ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Bočková

Zápis z jednání rady školy 10.10.2011

Zápis z jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, konané v pondělí 10. 10. 2011 v budově základní školy.

Přítomni:
Petr Grünwald
Mgr. Martina Bočková
Dobromila Holemá
Ludmila Jakešová
Dagmar Doležalová
Jitka Škvařilová
Mgr. Marek Veselý
PhDr. Bohumila Fillová
Ivana Kolářová


Hosté:
Mgr. Alena Dvořáková
Mgr. Lucie Mácová
Mgr. Martina Špačková
Jiří Krkavec

Jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov zahájil a řídil předseda Rady školy pan Petr Grünwald, přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání:

Technický bod (zvolení ověřovatele a zapisovatele)
Anketa Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov
Schválení výroční zprávy za školní rok 2010/2011
Schválení sebehodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Různé, diskuse, závěr
Program jednání byl všemi přítomnými bez připomínek schválen.

Zápis z jednání rady školy 7.3.2011

Z jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, konané v pondělí 7. 3. 2011 v 15:15 v budově základní školy v Drásově.

Přítomni:
Petr Grűnwald
Mgr. Martina Bočková
Dobromila Holemá
Jitka Škvařilová
Ludmila Jakešová
Dagmar Doleželová
PhDr. Bohumila Fillová
Mgr. Marek Veselý


Omluven:
Iva Kolářová

Hosté:
Mgr. Alena Dvořáková
Jiří Krkavec


Jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov zahájil a řídil předseda Rady školy pan Petr Grünwald, přivítal přítomné a předložil návrh programu jednání:

Technický bod (zvolení ověřovatele a zapisovatele)
Schválení Výroční zprávy ředitelky školy za rok 2009/2010
Schválení zprávy o hospodaření školy za rok 2010
Projednání žádosti o převedení hospodářského výsledku roku 2010 na neuhrazenou ztrátu roku 2009.
Různé, diskuse, závěr
Příloha č.:2 - Usnesení

Usnesení z 7.3.2011

Usnesení
Z jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov, konané v pondělí 7. 3. 2011 v 15:15 v budově základní školy v Drásově.

Po projednání jednání Rady školy Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov:

I. Zvolila:

1) Ověřovatelem zápisu: Mgr. Martinu Bočkovou
2) Zapisovatelem: PhDr. Bohumilu Fillovou


II. Vzala na vědomí doplnění nově zvolených členů Rady školy:

III. Schválila:

1) Výroční zprávu školy za rok 2009/2010
2) ŠR projednala Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Drásov za rok 2010 a doporučuje zřizovateli ke schválení.
3) ŠR projednala a schválila žádost o převedení hospodářského výsledku ve výši 64 650,58 roku 2010 na neuhrazenou ztrátu roku 2009.

Složení rady školy


Předseda:
Petr Grünwald

Členové:
Mgr. Martina Bočková
Dobromila Holemá
Jitka Škvařilová
Ludmila Jakešová
Dagmar Doleželová
PhDr. Bohumila Fillová
Mgr. Marek Veselý
Ivana Kolářová