Projekty

Publicita projektu
ŠABLONY II. PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ A MŠ DRÁSOV
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010630 VÝŠE PODPORY – 2 213 498,00 Kč
je spolufinancován Evropskou unií.
Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní asistent, školní psycholog, chůva), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny, doučování), pomůže při vzdělávání pedagogických pracovníků a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt "Technické školky"

V roce 2014 se naše školka zapojila do projektu „Technických školek“, projektu spolupráce mezi MAS Brána Brněnska a MAS Boskovicko Plus, o.s. podpořeného ze SZIF. Realizace projektu probíhala od ledna 2014 a bude probíhat až do června 2015. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Obsahem projektu je vybavení zapojených školek technickými pomůckami a materiálem pro realizaci úkolů. Vytvořené konstrukce – konkrétně první dvě sestrojená autíčka – paní učitelky Ludmila Rausová a Ivana Kolářová představily společně s velmi zdařilou prezentací na společné konferenci v Předklášteří. Díky projektu jsme získali již zmíněný materiál pro práci s deseti dětmi, finance na exkurze – letiště a technické muzeum, dataprojektor, notebook a plátno. U dětí i rodičů se aktivní zapojení do této aktivity setkalo s pozitivním ohlasem.

Kontakt: http://technicke-skolky.cz/ 

Kroužek Šikulové

Vedoucí: Ivana Kolářová, Ludmila Rausová

V rámci kroužku se děti ve dvou malých skupinkách seznamují s fungováním světa kolem nás – po technické stránce. Kroužek je podporován z projektu Technických školek, do něhož jsme se jako mateřská škola zapojili a pracujeme tak na polytechnické výchově dětí již od předškolního věku. Děti dostávají do rukou reálné nástroje a na konci deseti lekcí si odnášení hotový prostorový artefakt (fungující autíčko či letadlo). Přesně ví,co a jak funguje, neboť celý dopravní prostředek vytváří podporováni svými pedagožkami od kresebného plánku, přes jeho přenesení na materiál až po trojrozměrný výrobek. Doprovodné fotografie byly pořízeny během prvních dvou lekcí, během nichž se děti poprvé seznamují s technickým nákresem - děti spojovaly body do geometrických tvarů, tvary následně vystřihly, nalepily na papír a dokreslily dle vlastní představy. V lekci druhé si vyzkoušely, kolik stop zanechávají jednostopá a dvoustopá vozidla, pozorovaly hlavní části jednostopých vozidel a zkoumaly jejich funkci.

Projekt "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014"

Důležitým úspěchem je zapojení naší mateřské školy do programu na podporu logopedické prevence. Získali účelovou dotaci z MŠMT na realizaci projektu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014". Projekt byl podpořen částkou 55 000,-Kč. V rámci projektu byly vyškoleny dvě logopedické asistentky (Ludmila Rausová a Kateřina Sáblíková), které tak získaly teoretické základy pro práci s dětmi, rozvíjení jejich řečových dovedností. Vedeny logopedkou mohou s dětmi pracovat a motivovat je ke správné výslovnosti. Z projektu bude zakoupeno ještě vybavení, jež bude učitelkám jejich práci usnadňovat – motivační programy, knihy, logopedické pomůcky.

Projekt "Global Storylines"

Z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR je podpořen projekt, jehož se účastníme jako partneři – Global Storylines. Metodiku příběhů Global Storylines vytvořila skotská organizace WOSDEC – West of Scotland Development Education Centre ve spoluprácis University of Strathclyde, která s přístupem storylines pracuje přes 40 let. V letošním roce na projektu participovali předškolní děti z oddělení MŠ na faře pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Večeřové. V tomto přístupu (storylines) jsou žáci předškolní i žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Žáky vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat v předškolním období i na 1. stupni ZŠ, ověřit přístup storylines jako účinného nástroje pro takovou výuku a identifikovat, jakou podporu učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují. Díky úspěchům, jež žáci pod vedením svých pedagožek dosahují, bude spolupráce na projektu i nadále pokračovat, o zapojení uvažují i další pedagogové školy.