Publicita projektu:

Projekt (název, registrační číslo):
ŠABLONY III.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017921
VÝŠE PODPORY – 1 198 281,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 30.9. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

 Sociální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu sociálního pedagoga mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Školní asistent  personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity.

Sociální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu sociálního pedagoga základním školám (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu) a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

Klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

 

Projekty

Publicita projektu
ŠABLONY II. PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ A MŠ DRÁSOV
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010630 VÝŠE PODPORY – 2 213 498,00 Kč
je spolufinancován Evropskou unií.
Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní asistent, školní psycholog, chůva), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny, doučování), pomůže při vzdělávání pedagogických pracovníků a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.