Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště v naší škole pracuje ve složení:

Cíl ŠPP

 • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům  i pedagogům.
 • zkvalitnění podpory inkluze (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí atd.).
 • prevence sociálně-patologických jevů
 • včasné odhalování problémového chování ve škole
 • omezení školní neúspěšnosti a předčasného odchodu žáků ze vzdělávání
 • průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
 • péče o nadané žáky a mimořádně nadané žáky
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ
 • prohloubení kontaktů s pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP), speciálně - pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) aj.
 • zpracování intervenčních postupů
 • koordinace činnosti ŠPP a jeho služeb s dalšími poradenskými institucemi.